I. Definicje.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Serwis Monolith – zbiór informacji, udostępnianych w dowolnej formie za pomocą Internetu, pod adresem www.monolith.pl

Biuro Prasowe – jeden z elementów Serwisu Monolith, zawierający zbiór informacji udostępnianych Użytkownikom Biura Prasowego po uprzednim zalogowaniu do Biura Prasowego, którego działanie określa Regulamin.

Właściciel Serwisu – Monolith Films Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Al. Zjednoczenia 36, 01-830 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 79642 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Użytkownik Biura Prasowego – dziennikarz, fotoedytor, osoby umocowane do reprezentowania Portali internetowych i Serwisów internetowych, którzy są uprawnieni do korzystania z Biura Prasowego, w tym do pobierania promocyjnych materiałów i informacji udostępnianych w Biurze Prasowym po pozytywnie zakończonej procedurze rejestracji w Biurze Prasowym.

Procedura rejestracji – procedura umożliwiająca dostęp do materiałów i informacji zawartych w Biurze Prasowym, obejmująca wypełnienie formularza rejestracji, przesłanie formularza rejestracji drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracji, weryfikację przez Obsługę Biura Prasowego prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracji, przesłanie na adres elektroniczny wskazany w formularzu rejestracji zwrotnej informacji potwierdzającej login i hasło osoby ubiegającej się o rejestrację. Procedura rejestracji kończy się w momencie pierwszego zalogowania się w Biurze Prasowym.

Logowanie w Biurze Prasowym – wpisanie w odpowiednich polach podstrony głównej Serwisu Monolith, oznaczonej jako Biuro Prasowe, w rubrykach „login” i „hasło” danych dostępowych. Logowanie do Biura Prasowego umożliwia Użytkownikowi Biura Prasowego dostęp do materiałów i informacji zawartych w Biurze Prasowym.

Dziennikarz – osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją odpowiednich mediów, albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia tej redakcji.

Fotoedytor – osoba zajmująca się doborem, zamawianiem lub edycją zdjęć i fotografii do publikacji w mediach, pozostająca w stosunku pracy z redakcją odpowiednich mediów, albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia tej redakcji.

Serwis internetowy – zbiór informacji udostępnianych w dowolnej formie za pomocą Internetu przez osobę lub jednostkę organizacyjną, którą będzie można zidentyfikować w Procedurze rejestracji.

Portal internetowy – Serwis internetowy poszerzony o dodatkowe usługi internetowe.

Konto Użytkownika Biura Prasowego – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Biura Prasowego przypisanych konkretnemu Użytkownikowi Biura Prasowego.

Obowiązujące standardy technologiczne – technologiczne standardy, stosowane w Biurze Prasowym przez Obsługę Biura Prasowego.

Obsługa Biura Prasowego – osoba fizyczna lub osoba prawna umocowana przez Właściciela Serwisu do administrowania Biurem Prasowym i podejmowania w jego imieniu wszelkich czynności, w tym administracyjnych i technicznych koniecznych do poprawnego działania Biura Prasowego.

Dane dostępowe – login i hasło Użytkownika Biura Prasowego

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Biura Prasowego.
 2. Biurze Prasowym udostępniane są następujące informacje i materiały:
  1. dla dziennikarzy i fotoedytorów:
   1. promocyjne materiały graficzne w jakości dostosowanej do druku
  2. dla osób prawidłowo umocowanych do reprezentowali Portali internetowych i Serwisów internetowych
   1. promocyjne pliki graficzne w jakości dostosowanej do obowiązujących standardów technologicznych
   2. promocyjne pliki multimedialne w jakości dostosowanej do obowiązujących standardów technologicznych
 3. Korzystanie z Biura Prasowego przez Użytkowników Biura Prasowego jest bezpłatne.

III. Dostęp do materiałów i informacji zawartych w Biurze Prasowym

 1. Dostęp do materiałów i informacji w Biurze Prasowym następuje po zakończeniu Procedury rejestracji.
 2. Po pozytywnym zakończeniu Procedury rejestracji tworzone jest w ramach Biura Prasowego Konto Użytkownika Biura Prasowego.
 3. Użytkownik Biura Prasowego ma prawo w każdym czasie zaprzestać korzystania z Biura Prasowego. Zaprzestanie korzystania z Biura Prasowego następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika Biura Prasowego. Po usunięciu konta Użytkownika Biura Prasowego z Biura Prasowego ponowne korzystanie z Biura Prasowego możliwe jest po pozytywnym zakończeniu Procedury rejestracji.
 4. Obsługa Biura Prasowego zastrzega sobie prawo do nie udzielenia rejestracji osobie ubiegającej się o zarejestrowanie w Biurze Prasowym, w szczególności wtedy gdy:
  1. podane informacje w formularzu rejestracji są nieprawdziwe
  2. podane informacje w formularzu rejestracji są niekompletne
 5. Obsługa Biura Prasowego zastrzega sobie prawo do zawieszenia praw Użytkownika Biura Prasowego w każdym czasie, a w szczególności gdy przestał on spełniać kryteria określone Regulaminem dla Użytkowników Biura Prasowego.
 6. Zawieszenie praw Użytkownika Biura Prasowego może trwać przez czas określony przez Obsługę Biura Prasowego, jednak nie krótszy niż 1 godzina i nie dłuższy niż 14 dni. W tym czasie Użytkownik Biura Prasowego winien sprostać wymaganiom określonym Regulaminem. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego czasu Obsługa Biura Prasowego uprawniona jest do usunięcia Konta Użytkownika Biura Prasowego i uniemożliwienia mu dalszego korzystania z Biura Prasowego.
 7. Obsługa Biura Prasowego uprawniona jest do usunięcia Konta Użytkownika Biura Prasowego i uniemożliwienia mu dalszego korzystania z Biura Prasowego bez okresu zawieszenia w szczególności, gdy jest mało prawdopodobnym że Użytkownik Biura Prasowego sprosta w określonym czasie wymaganiom Regulaminu, lub gdy korzysta z materiałów i informacji udostępnianych w Biurze Prasowym w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zasadami obowiązującymi w mediach.

IV. Informacje Techniczne, Ochrona i Bezpieczeństwo.

 1. Korzystanie z Biura Prasowego jest możliwe po spełnieniu określonych warunków technicznych, w tym w szczególności dostępu do sieci Internet, korzystania z przeglądarki internetowej, oraz dostępu do usługi sieciowej WWW,
 2. Właściciel Serwisu oraz Obsługa Biura Prasowego nie ponoszą odpowiedzialności związanej z brakiem dostępu do Biura Prasowego z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Właściciel Serwisu oraz Obsługa Biura Prasowego nie ponoszą odpowiedzialności za brak dostępu do Biura Prasowego związany z przerwą w działaniu Biura Prasowego bez względu na jej przyczynę.
 4. Właściciel Serwisu oraz Obsługa Biura Prasowego nie ponoszą odpowiedzialności za jakość techniczną informacji i materiałów odbieranych przez Użytkowników Biura Prasowego, w szczególności spowodowaną indywidualną konfiguracją sprzętu lub oprogramowania Użytkowników Biura Prasowego.
 5. Użytkownik Biura Prasowego wyraża zgodę na wykorzystywanie plików „cookies” związanych z korzystaniem przez niego z Biura Prasowego w zakresie niezbędnym do właściwego funkcjonowania Biura Prasowego oraz do dostosowywania Biura Prasowego do indywidualnych potrzeb Użytkowników Biura Prasowego.
 6. Użytkownik Biura Prasowego wyraża zgodę, by dla celów właściwej administracji Biurem Prasowym, celów statystycznych oraz celów sporządzania analiz ruchu w Biurze Prasowym jego numer IP był przetwarzany przez Obsługę Biura Prasowego.
 7. Użytkownik Biura Prasowego dla celów bezpieczeństwa winien utrzymywać swoje Dane Dostępowe w tajemnicy.
 8. Użytkownik Biura Prasowego wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Serwisu lub osobę przez niego upoważnioną swoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia i obsługi Biura Prasowego.
 9. Użytkownik Biura Prasowego ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
 10. Właściciel Serwisu udostępniając Użytkownikom Biura Prasowego informacje i materiały oświadcza, iż jest uprawniony do ich udostępniania i zezwalania na korzystanie z nich przez osoby trzecie w zakresie określonym Regulaminem oraz zezwala Użytkownikom Biura Prasowego na korzystanie z nich w tym zakresie.
 11. Użytkownik Biura Prasowego może korzystać z informacji i materiałów udostępnianych przez Biuro Prasowe tylko i wyłącznie dla celów promocji w prasie, radiu, telewizji i Internecie utworów audiowizualnych, których dotyczą informacje i materiały udostępniane w Biurze Prasowym, na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • użyczenie egzemplarza,
  • publiczne odtwarzanie,
  • nadawanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną,
  • nadawanie za pośrednictwem platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych,
  • eksploatacja w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzanie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w sieci multimedialnej w tym w Internecie,
  • publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  • reemitowanie.
  na warunkach określonych przez Biuro Prasowe.

V. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik Biura Prasowego oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na zawarte w nim postanowienia.
 2. Przesłanie formularza w ramach Procedury rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie o czym poinformuje Użytkowników Biura Prasowego drogą elektroniczną pod wskazane przez nich adresy elektroniczne.